Meme.

Jul. 8th, 2008 11:03 pm
semeru: (Default)
[personal profile] semeru
I've been tagged by [livejournal.com profile] nina_nicky to do this meme:

1. Pick up the nearest book.
2. Open to page 123.
3. Find the fifth sentence.
4. Post the next three sentences.
5. Tag five people, and acknowledge who tagged you.


Agnieszka Graff, "Świat bez kobiet"

"Twierdzi w nim, że temat "znudził się" tym kobietom, które i tak mają wolny wybór, bo mają dwa tysiące na skrobankę lub kogoś, kto je im pożyczy. Osób w miarę zamożnych ustawa po prostu nie dotyczy. Mogą sobie pozwolić na podejmowanie autonomicznych decyzji moralnych - skorzystać z usług prywatnego gabinetu albo urodzić nieplanowane dziecko, wiedząc jednak, że miały inną opcję."

I tag [livejournal.com profile] blackduke, [livejournal.com profile] ceriene, [livejournal.com profile] croix_souillees, [livejournal.com profile] hibiemi and [livejournal.com profile] kleinesternchen because I can ;P ;).


Besides, my sister's coming to Warsaw tomorrow :3. It's going to be fun~ X3.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

semeru: (Default)
Semeru

November 2008

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 12:18 pm
Powered by Dreamwidth Studios